Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader som redovisas i resultaträkningen, ska enligt propositionens författningskommentarer till ÅRL bestå av ”kostnader som inte lämpligen kan placeras under någon av resultaträkningens övriga poster”. Kostnaderna kan vara att hänföra till sekundära aktiviteter eller verksamhet som ligger vid sidan av företagets kärnverksamhet, men kan även avse poster som av annat skäl är svåra att inordna under någon av funktionerna. Exempel på en övrig rörelsekostnad kan vara realisationsförluster på materiella anläggningstillgångar. Även om löpande utbyte av ett företags maskiner är en följd av kärnverksamheten, får realisationsvinster inte redovisas som Nettoomsättning. Branschorganisationen FAR:s uppfattning är att kursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär hänförs till denna post. Posten är inte avsedd att vara en allmän uppsamlingsplats för jämförelsestörande poster. Med övriga rörelsekostnader avses bl.a. de kostnader avseende sekundär verksamhet som motsvaras av Övriga rörelseintäkter.

Avskrivningar kan även undantagsvis förekomma i posten Övriga rörelsekostnader.

Övriga rörelsekostnader debiteras normalt kontogrupp 79.