I denna post som redovisas under rubriken Varulager m.m. redovisas påbörjade men vid räkenskapsårets utgång ännu inte avslutade uppdrag till fast pris enligt alternativregeln. Begreppet uppdrag förklaras i K2 som något som pågår över tid, antingen under ett räkenskapsår eller över flera räkenskapsår. Pågående arbete för annans räkning avser både entreprenad- och tjänsteuppdrag.

Bokslut

Pågående arbeten för annans räkning får enligt 4 kap. 10 § ÅRL i vissa fall värderas till ett belopp som överstiger anskaffningsvärdet.