Planenliga avskrivningar påbörjas först då tillgången tas i bruk, avskrivning. Löpande kostnader för pågående till- eller ombyggnad redovisas normalt på ett särskilt konto för pågående till- och ombyggnad.

Löpande bokföring

Utgifter för löpande kostnader för pågående till- eller ombyggnad debiteras konto 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad (BAS 2024). När byggnationerna avslutats krediteras konto 1181 och i stället debiteras det tillgångskonto som byggnationen avser, t.ex. konto 1110 Byggnader. De kostnader som däremot avser reparation och underhåll av fastigheten i samband med till- eller ombyggnad kostnadsförs i takt med att arbetet utförs på konto 5170 Reparation och underhåll av fastighet, vilket debiteras, reparation och underhåll. Angående nybyggnad, pågående nybyggnad och angående förskott, förskott till leverantörer.

Bokslut

Senast vid bokslutet ska omföring ske enligt ovan avseende byggnadsarbete som har avslutats under räkenskapsåret. Därefter kan planenlig avskrivning påbörjas, avskrivning.

Se uppslagsordet Pågående ny-, till- och ombyggnad i Rätt Skatt.