Löpande bokföring

Vid paket och annan postbefordran debiteras kontogrupp 62 Tele och post 6200 och konto 6250 Postbefordran (BAS 2024). Portokostnader som avser varudistribution med postfrakt debiteras däremot konto 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution, alternativt konto 5790 Övriga kostnader för frakter och transporter. Om kostnaden utgör en direkt kostnad bokförs den normalt på ett konto i kontoklass 4.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas kostnader paketbefordran bland Övriga externa kostnader. I en funktionsindelad resultaträkning ingår kostnaderna i posten Försäljningskostnader eller i posten Administrationskostnader beroende på syftet med paketbefordran.