När ett företag erhåller en kredit av mer långfristig karaktär är det vanlig att långivaren kräver någon form av säkerhet. Detta benämns ofta att företaget pantsätter tillgångar. Om en fastighet utgör den pantsatta tillgången utgörs panten av en fastighetsinteckning såväl för privata bostadslån för när lån och fastighet tillhör en rörelse. Det är också vanligt att företagets kundfordringar ställs som pant för en så kallad fakturakredit, dvs. en checkräkning vars utnyttjande beror på kundfordringarnas storlek. Andra panter är företagsinteckningar, äganderättsförbehåll och pantsatta bankmedel.

Om gäldenären inte betalar har borgenären som även innehar en pant i princip rätt att sälja panten och ur försäljningsbeloppet få betalt för sin fordran. Är det pantsatta bankmedel kan ersättning hämtas för detta. Ett äganderättsförbehåll innebär att leverantören har rätt att ta tillbaka tillgången om gäldenären inte betalar.