Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Pensionsförsäkring

Utöver arbetsgivarens pensionskostnader i arbetsgivaravgifterna för garanti- och tilläggspension finns möjligheter till kompletterande pensionsförmåner för de anställda i form av pensionsförsäkringar.

Löpande bokföring

Företagets erlagda pensionsförsäkringspremier kan debiteras konto 7410 Pensionsförsäkringspremier, alternativt på underkontot 7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar eller 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar.

Bokslut

Någon periodisering i bokslutet ska inte göras då pensionsförsäkringspremierna inte avser viss tid på samma sätt som t.ex. sak- och ansvarsförsäkringar.

K3-regler

Ett företag som tillämpar lättnadsreglerna om förmånsbestämda planer ska enligt punkt 28.18 redovisa en förmånsbestämd plan som en avgiftsbestämd plan om en pensionspremie betalas.

K2-regler

Enligt punkt 7.11 ska premier för pensionsförsäkring kostnadsföras när intjänandet sker om premien baseras på lön m.m. eller på annat sätt är kopplat till ett intjänande. Övriga premier kostnadsförs när pensionspremien betalas eller, om premien inte betalats på balansdagen, det räkenskapsår åtagandet ingicks.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 6.11 ska premier för pensionsförsäkring kostnadsföras när intjänandet sker om premien baseras på lön m.m. eller på annat sätt är kopplat till ett intjänande. Övriga premier kostnadsförs när pensionspremien betalas eller, om premien inte betalats på balansdagen, det räkenskapsår åtagandet ingicks.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska företagets försäkringspremier bokföras i näringsverksamheten om de avser verksamheten.

Se uppslagsordet Pensionsförsäkring i Rätt Skatt.