Den som bedriver restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdverksamhet, tvättverksamhet samt byggverksamhet ska enligt 39 kap. 11 § och 11a § SFL föra en personalligare.

De olika verksamheterna definieras enligt följande i 39 kap. 2§ SFL:

Restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök.

Fordonsserviceverksamhet: näringsverksamhet som avser underhåll och reparation av sådana motordrivna fordon som avses i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet: näringsverksamhet som avser partihandel med livsmedel, drycker och tobak.

Kropps- och skönhetsvårdsverksamhet: näringsverksamhet som avser behandling av en persons kropp eller omsorg om en persons yttre, dock inte

 1. åtgärder som normalt utförs av sådan hälso- och sjukvårdspersonal som avses i 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659),

 2. kirurgiska ingrepp,

 3. injektionsbehandlingar, och

 4. sådan medicinskt betingad fotvård som avses i 10 kap. 7 § tredje stycket mervärdesskattelagen (2023:200).

Tvättverksamhet: näringsverksamhet som avser rengöring av textilier eller därmed jämförbara material samt sådan uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier eller därmed jämförbara material som sker i samband med den näringsverksamheten.

Byggverksamhet: näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare enligt 11 §.

Från 2018 gäller även en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid s.k. blandad verksamhet. Om en näringsidkare bedriver både verksamhet som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och annan verksamhet i samma verksamhetslokal, ska nödvändiga identifikationsuppgifter löpande dokumenteras i personalliggaren för de personer som är verksamma i den andra verksamheten.

En personalliggare ska enligt 7 § SKVFS 2015:6 föras manuellt eller elektroniskt. En manuellt förd personalliggare ska enligt 8 § SKVFS 2015:6 vara bunden i sin form och dess sidor ska vara förnumrerade. Alla uppgifter i en manuell personalliggare ska antecknas i beständig form, dvs. inte med blyerts. En manuell personalliggare (SKV 605) kan beställas påwww.skatteverket.se.

Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras, ska föra en elektronisk personalliggare. Här finns en dubbel skyldighet; en skyldighet för byggherren att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen, samt en skyldighet för den som bedriver byggverksamhet på en sådan byggarbetsplats att föra en elektronisk personalliggare och i denna dokumentera nödvändiga ID-uppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Detta framgår av 39 kap. 11 a och 11 b §§ SFL. Inom byggverksamhet är det således inte tillåtet att ha en manuell personalliggare.

Det som i 39 kap. SFL gäller för en byggherre kan avtalas bort och övertas av en näringsidkare som har fått i uppdrag att självständigt ansvara för arbetets utförande. Avtalet ska i så fall vara skriftligt. (Se 39 kap. 11 c § SFL.)

Oavsett vilken verksamhet som bedrivs ska personalliggare enligt 39 kap. 11 § SFL innehålla dels nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren, dels nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten eller i en annan verksamhet som näringsidkaren bedriver i samma verksamhetslokal.

Undantag från skyldighet att föra personalliggare

Följande verksamma inom restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet och tvätteriverksamhet är undantagna från skyldighet att föra personalliggare (39 kap. 11 § SFL):

 1. enskild näringsverksamhet där bara näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma, eller

 2. fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där bara företagsledaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma. Om näringsidkaren är skyldig att föra personalliggare ska dock identifikationsuppgifter även för dessa personer löpande dokumenteras i en personalliggare.

För byggverksamhet gäller enligt 39 kap. 11 a § SFL att personer som under kortare tid bara lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel inte ska dokumenteras i personalliggaren. Dessutom gäller (enligt 39 kap. 11 b § SFL) inte kravet för byggherren att tillhandahålla utrustning för en byggherre

 1. förrän den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp, eller

 2. som är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Registrering hos Skatteverket

Skatteverket ska enligt 7 kap. 1 § SFL registrera den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats. Det görs genom en anmälan till Skatteverket, enklast genom användning av Skatteverkets e-tjänst.

Den som är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats ska enligt 7 kap. 2 a § SFL anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamheten på byggarbetsplatsen påbörjas. Anmälan ska innehålla uppgift om när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas.

Den som har registrerats ska enligt 2 kap. 2 a § SFF tilldelas ett identifikationsnummer för byggarbetsplatsen.

Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor från datum ändringen inträffade, se 7 kap. 4 § SFL.

Personalliggarens innehåll

En personalliggare, oavsett vilken verksamhet som bedrivs, ska enligt 9 kap. 5 § SFF innehålla följande uppgifter:

 1. näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer,

 2. namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten, samt

 3. tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.

Uppgifterna enligt punkterna 2 och 3 ska avse varje verksamhetsdag och ska dokumenteras i omedelbart anslutning till att arbetspasset påbörjas och avslutas. Uppgifterna ska bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

Sifferuppgifterna enligt dessa punkter ska anges med angivande av tecknen 0-9. Annan text än namn och sifferuppgifter ska avfattas på svenska, se 4 § SKVFS 2015:6. Andra uppgifter får enligt 5 § SKVFS 2015:6 antecknas i personalliggaren om detta inte hindrar Skatteverkets kontroll.

Skatteverket får enligt 9 kap. 6 § SFF meddela föreskrifter för hur en personalliggare ska vara utformad och om hur den ska föras vilket man också gjort i SKVFS 2015:6.

Ändring i/komplettering av en personalliggare

Ändring får inte göras genom att en uppgift utplånas eller på annat sätt görs oläsligt utan ska göras genom tillägg. Av ett sådant tillägg ska det framgå, förutom det som lagts till, vem som gjort tillägget och tidpunkten då tillägget gjorts.

Vid en komplettering genom införande av uppgift som rätteligen borde förts in tidigare ska framgå vem som gjort kompletteringen och tidpunkten då kompletteringen gjorts.

Båda dessa bestämmelser återfinns i 6 § SKVFS 2015:6.

Särskilda bestämmelser för restaurang-, frisör- och tvätteriverksamhet

En personalliggare för dessa typer av verksamheter får enligt 7 § SKVFS 2015:6 föras manuellt eller elektroniskt. En manuellt förd personalliggare ska enligt 8 § SKVFS 2015:6 vara bunden till sin form och dess sidor ska vara förnumrerade. I en sådan personalliggare ska alla uppgifter antecknas med beständig skrift.

Särskilda bestämmelser för byggverksamhet

I 9-14 §§ SKVFS 2015:6 återfinns ett antal specialbestämmelser för byggverksamhet förutom kravet i SFL att en sådan personalliggare alltid ska föras elektroniskt.

Det identifikationsnummer som byggarbetsplatsen får efter registrering enligt SFL ska framgå av personalliggaren.

Personalliggaren ska vara utformad på ett sådant sätt att de uppgifter som den ska innehålla kan föras in och att uppgifter som inte förts in vid den tidpunkt då de borde förts in, kan föras in senare. Det ska också framgå när uppgifter har förts in i liggaren. Datum och tidpunkt ska anges i formaten ÅÅÅÅ:MM:DD respektive TT:MM:SS. Den ska också vara utformad på ett sådant sätt att det vid kontrollbesök går att se vilka uppgifter som har förts in inom ett visst tidsintervall.

Personalliggarens tillgänglighet

Personalliggare ska enligt 39 kap. 12 § SFL finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen och byggherren ska hålla personalliggare tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska ha sin personalliggare tillgänglig för Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen.

Kontrollbesök

Skatteverket får enligt 42 kap. 8 § SFL besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare eller tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan göras fullgör sina eventuella skyldigheter. Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler eller på byggarbetsplatser. Kontrollbesök på byggarbetsplats får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller delvis användas som bostad.

Vid ett kontrollbesök får Skatteverket enligt 42 kap. 8 a § SFL begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheter styrker sin identitet. Skatteverket får vid kontrollbesök på en byggarbetsplats även fråga en sådan person för vilken näringsidkarens räkning han eller hon utför arbetsuppgifter. De uppgifter som lämnas får stämmas av mot personalliggaren.

Den som enligt ett beslut om tillsyn eller kontrollbesök ska kontrolleras behöver enligt 42 kap. 10 § SFL inte underrättas om beslutet före tillsynen eller kontrollbesöket. Underrättelse om beslutet ska dock lämnas så snart det kan ske utan att kontrollen förlorar sin betydelse. Tillsyn och kontrollbesök ska enligt 42 kap. 11 § SFL genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.

Kontrollavgift

Kontrollavgift ska enligt 50 kap. 3 § SFL tas om Skatteverket vid kontrollbesök finner att den som är skyldig att dokumentera identifikationsuppgifter i en personalliggare eller tillhanda utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras

 1. inte fullgör sin skyldighet,

 2. inte håller personalliggaren tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen eller på byggarbetsplatsen, eller

 3. inte har anmält för registrering hos Skatteverket när byggverksamheten ska påbörjas och var den ska bedrivas.

Kontrollavgiftens storlek anges i 50 kap. 4 § SFL och uppgår avseende punkterna 1 och 2 till 12 500 kr per kontrolltillfälle och 2 500 kr för varje person som vid kontrollen är verksam och inte dokumenterad i en tillgänglig personalliggare. Om Skatteverket har tagit ut en kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då kontrollavgift meddelades ska avgiften upptill till 25 000 kr i stället för 12 500 kr.

Kontrollavgift enligt punkten 3 uppgår till 25 000 kr.

Arkivering

Uppgifterna i personalliggaren ska enligt 9 kap. 5 § SFF bevaras under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut.

För en mer ingående information kring reglerna om personalliggare hänvisas till SKVFS 2015:6.

På SKVs webbplats www.skatteverket.se finns mer information exempelvis för att hjälpa till att avgöra vilka verksamheter som omfattas, vad som omfattas av begreppet restaurangverksamhet och förtydligande av undantagen.