Till arbetsgivarens kostnader för övrig verksamhet i personalvårdande syfte räknas även personaltidningar.

Löpande bokföring

Externa utgifter för framställning av personaltidning, inklusive utgifter för bilder och tryckning, kan debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader. Om det är anställd personal som producerar material till personaltidningen ingår kostnaden bland övriga personalkostnader.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen ingår framställningskostnaderna för personaltidningar i posten Personalkostnader. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas kostnader till de funktioner som de anställda tillhör.

Se uppslagsordet Personaltidning och Tidning i Rätt Moms.