Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Plusgiro

 

Ett plusgirokonto kan även anslutas till bankernas internetbetalningsservice och utökas med beviljad kredit (jfr. check/checkkredit/checkräkningskredit). Medel på företagets plusgirokonto räknas till företagets likvida medel och ingår i posten Kassa och bank i balansräkningen. Plusgirot ägs idag av Nordea.

Löpande bokföring

Inbetalningar/insättningar debiteras konto 1920 Plusgiro och utbetalningar/uttag krediteras kontot. Angående bokföringen av de olika avgifter Plusgirot tar ut för sina betalnings-, uttags- och överföringstjänster, avgifter.

Bokslut

Det bokförda saldot på plusgirokontot per balansdagen ska stämmas av mot det saldo som framgår av plusgiroårsbeskedet. Eventuell differens gentemot plusgirosaldot beror vanligen på att transaktioner per balansdagen ännu ej kontoförts av Plusgirot.

Om företaget har kalenderår som räkenskapsår ska ränteintäkten per 31/12 ingå i saldot. Påförd ränta debiteras konto 1920 Plusgiro. För företag med brutet räkenskapsår ska plusgirosaldot på balansdagen tas upp utan ränta men den upplupna ränteintäkten som avser räkenskapsåret ska om väsentlig, i bokslutet tas upp som en interimsfordran, ränteintäkter.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska näringsidkarens egna uttag från företagets plusgiro bokföras som privata uttag och näringsidkarens egna insättningar på företagets plusgiro som privata insättningar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%