Ett PlusGiro-konto kan även anslutas till bankernas internetbetalningsservice och utökas med beviljad kredit (jfr check/checkkredit/checkräkningskredit). Medel på företagets PlusGiro-konto räknas till företagets likvida medel och ingår i posten Kassa och bank i balansräkningen.

Löpande bokföring

Inbetalningar/insättningar debiteras konto 1920 Plusgiro och utbetalningar/uttag krediteras kontot. Angående bokföringen av de olika avgifter Plusgirot tar ut för sina betalnings-, uttags- och överföringstjänster, avgifter.

Bokslut

Det bokförda saldot på plusgirokontot per balansdagen ska stämmas av mot det saldo som framgår av plusgiroårsbeskedet. Eventuell differens gentemot plusgirosaldot beror på att transaktioner per balansdagen ännu ej kontoförts av PlusGirot eller att företaget ännu inte bokfört transaktioner som kontoförts av PlusGirot.

Om företaget har kalenderår som räkenskapsår ska ränteintäkten per 31/12 ingå i saldot. Påförd ränta debiteras konto 1920 Plusgiro. För företag med brutet räkenskapsår ska plusgirosaldot på balansdagen tas upp utan ränta men den upplupna ränteintäkten som avser räkenskapsåret ska om väsentlig, i bokslutet tas upp som en interimsfordran, ränteintäkter.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska näringsidkarens egna uttag från företagets plusgiro bokföras som privata uttag och näringsidkarens egna insättningar på företagets plusgiro som privata insättningar.