De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och - i förekommande fall - delposter består av, ska enligt 2 kap. 4 § ÅRL värderas var för sig. (Kallas även eller individuell värdering.)

K2-regler

Varje transaktion ska enligt punkt 2.6 redovisas för sig om inte annat följer av punkterna 6.2 (intäkter) och 7.2 (kostnader).

Se även

Post