Löpande bokföring

Utbetalning av lön till praktikanter bokförs som vanliga lönekostnader, löner och ersättningar. Erhållet offentligt bidrag krediteras konto 3980 Erhållna offentliga stöd m.m. (BAS 2024). I det fall hela lönen bekostas av staten och företaget därmed inte utbetalar någon lön alls, sker ingen bokföring av lönen hos företaget. Om företaget däremot erhåller statliga bidrag till praktikanternas lön ska bidraget bokföras, normalt på konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal.