Enligt artikel 5 i prospektdirektivet gäller principen att alla uppgifter som ingår i ett prospekt ska presenteras på ett sätt som är lätt att analysera och begripa vilket är i linje med direktivets syfte att skydda investerare och potentiella investerare. Vad gäller alternativa nyckeltal i ett prospekt anser ESMA (2015/1415/sv) att när personer med ansvar för att upprätta prospekt beslutar att inkludera nyckeltal i ett prospekt, föreskriver denna princip om begriplighet att sådana nyckeltal bör definieras, förses med meningsfulla beteckningar och avstämmas gentemot finansiella rapporter samt att deras relevans och tillförlitlighet bör förklaras.

Se uppslagsordet Prospekt i Rätt Bolagsrätt.