En löpande bokföringsskyldighet ska fullgöras per räkenskapsår och när räkenskapsåret är slut ska bokslutsposter enligt 5 kap. 3 § BFL tillföras bokföringen. Därefter ska den löpande bokföringen avslutas enligt 6 kap. BFL.

Ett räkenskapsår ska enligt 3 kap. 1 § BFL omfatta 12 kalendermånader (Skatteverket kan enligt 3 kap. 2 § BFL medge annan period). Framför allt fysiska personer och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare ska alltid ha kalenderår som räkenskapsår. Andra företag får tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår, s.k. brutet räkenskapsår. Ett sådant kan avslutas vid alla månadsslut.

När bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om får räkenskapsåret enligt 3 kap. 3 § BFL omfatta kortare tid än 12 månader eller utsträckas till att omfatta högst 18 månader. Räkenskapsåret får också kortas av om bokföringsskyldigheten upphör.

Om ett företag bedriver flera verksamheter ska alla verksamheter enligt 3 kap. 4 § BFL tillämpa samma räkenskapsår.

Företag som ingår i samma koncern ska som huvudregel enligt 3 kap. 5 § BFL ha samma räkenskapsår.

Räkenskapsår får enligt 3 kap. 6 § BFL läggas om endast om Skatteverket ger tillstånd till det. Tillstånd behövs dock inte för omläggning från brutet räkenskapsår till kalenderår och om omläggningen är föranledd av att alla verksamheter som ett företag bedriver eller att alla koncernföretag ska ha samma räkenskapsår.