Räntebärande värdepapper är en gemensam benämning för exempelvis obligationer och löpande skuldebrev. Staten ger t.ex. ut (emitterar) statsskuldväxlar och statsobligationer men även bostadsinstitut, statliga verk, kommuner, regioner, banker och privata företag lånar pengar genom att ge ut räntebärande värdepapper. För det företag eller institution som ger ut räntebärande värdepapper utgör detta en låneskuld. Företaget/institutionen lovar att betala tillbaka pengarna inom en bestämd tid tillsammans med en regelbunden ränta. För det företag som köper dessa räntebärande värdepapper utgör det en penningplacering, en fordran.