I samband med lånat kapital/utnyttjad kredit debiteras företaget ränta.

Löpande bokföring

Erlagd ränta debiteras något av kontona i kontogrupp 84 Räntekostnader och liknande resultatposter (BAS 2024) beroende på vad räntan avser.

Bokslut

Per balansdagen upplupna räntekostnader redovisas som en upplupen kostnad (skuld). Den upplupna räntekostnaden debiteras t.ex. konto 8400 Räntekostnader och krediteras konto 2960 Upplupna räntekostnader (BAS 2024). Per balansdagen förutbetalda räntekostnader redovisas som en förutbetald kostnad (fordran). Den förutbetalda räntan krediteras t.ex. konto 8400 Räntekostnader och debiteras konto 1740 Förutbetalda räntekostnader. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

I företag med stora lån som betalar räntan kan räntekostnaden behöva periodiseras och kostnadsföras månadsvis i den löpande bokföringen om inte debitering av räntan görs månadsvis. Detta möjliggör en kontinuerlig uppföljning av företagets resultat månad för månad och underlättar även bokslutsarbetet när det gäller ränteperiodisering.

K3-regler

Låneutgifter

K2-regler

Enligt punkt 8.7 ska ränta redovisas det räkenskapsår som räntan avser. Dröjsmålsränta som utgör ett oväsentligt belopp får enligt punkt 8.8 redovisas som rörelsekostnad.

Enligt punkt 10.15 får inte ränta räknas in i anskaffningsvärdet för en egentillverkad materiell anläggningstillgång.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 7.7 ska ränta redovisas det räkenskapsår som räntan avser. Dröjsmålsränta som utgör ett oväsentligt belopp får enligt punkt 7.8 redovisas som rörelsekostnad.

Se uppslagsordet Räntekostnad i Rätt Skatt.

Låneutgifter