K4-regler

Enligt IFRS 7 Bilaga A definieras ränterisk som risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor.