Ränteswap innebär vanligtvis att ett företag byter från rörlig ränta till fast ränta. I stället för att ta ett lån till fast ränta väljer företaget ett lån till rörlig ränta som då tillsammans med ränteswappen blir ett lån till fast ränta.

En ränteswap har inget anskaffningsvärde.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 kan använda ränteswappar som säkringsinstrument i en säkringsrelation både utifrån anskaffningsvärdet (kapitel 11) och till verkligt värde (kapitel 12).

K2-regler

Ett företag som tillämpar K2 får inte tillämpa säkringsredovisning på ränteswappar. En ränteswap med ett negativt värde måste därför reserveras för, företrädelsevis som en avsättning eftersom det är ett förlustkontrakt. Se kommentar till punkt 1.1 i K2.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Ett företag som tillämpar K ÅB får inte tillämpa säkringsredovisning på ränteswappar. En ränteswap med ett negativt värde måste därför reserveras för, företrädelsevis som en avsättning eftersom det är ett förlustkontrakt. Se kommentar till punkt 1.1 i K ÅB.