Redovisat värde är det belopp till vilket en tillgång eller skuld redovisas i balansräkningen. Kallas även bokfört värde.