Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Redovisningsvaluta

Redovisningsvalutan är den valuta som den löpande bokföringen, och därmed också årsredovisningen, är denominerad i.

Löpande bokföring

Affärshändelser ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § BFL. Redovisningsvalutan är som huvudregel svenska kronor men får i aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag vara euro.

En utländsk filial till ett svenskt företag får enligt 4 kap. 6 § BFL alltid ha sin redovisning i en valuta som i det landet godtas som redovisningsvaluta.

En affärshändelse i en annan valuta än redovisningsvalutan ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.4 räknas om till redovisningsvalutan enligt avistakursen per dagen för affärshändelsen. Vid en sådan omräkning får ett företag enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.5 i stället för avistakursen använda en valutakurs som är en approximation av faktiska kurser (om inte det ger en för stor avvikelse från en omräkning till avistakurs) eller den valutakurs som ska tillämpas för affärshändelsen enligt ML.

Ett företag som med stöd av BFL tillämpar kontantmetoden får enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.6 vid omräkning av affärshändelser i en annan valuta än redovisningsvalutan använda kursen till vilken betalning sker.

En affärshändelse som omfattas av en valutasäkring får enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.7 räknas om till redovisningsvalutan enligt den kurs som följer av de värderingsregler för säkrade poster som företaget tillämpar. Ett företag som tillämpar exempelvis K2 behöver således inte löpande bokföra till terminskurser bara en justering görs i bokslutet.

Redovisningsvalutan i ett avdelningskontor som är beläget utomlands och som har självständig förvaltning ha får sin redovisning använda den valuta som i det andra landet godtas som redovisningsvaluta, se 4 kap. 6 § BFL.

Byte av redovisningsvaluta får enligt 4 kap. 6 § BFL endast ske vid ingången av ett räkenskapsår. Hur detta ska gå till framgår av 2 kap. 6 § ÅRL där det krävs att balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya redovisningsvalutan enligt den växelkurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen ska utgöra ingående balans för det nya räkenskapsåret. BFN förtydligar detta i sin kommentar till dessa bestämmelser i BFL och ÅRL med att byte kan ske både till EUR från SEK och vice versa.

Har företaget bytt redovisningsvaluta får ett nytt byte enligt 4 kap. 6 § BFL enbart göras om Skatteverket tillåter det. Tillstånd får enligt lagtexten vägras endast om det finns anledning att anta att bytet har ett otillbörligt syfte.

Bokslut

Enligt 2 kap. 6 § ÅRL ska beloppen i års- och koncernredovisning anges i företagets redovisningsvaluta. Beloppen får dessutom anges i annan valuta enligt omräkning på balansdagen, dvs. samma omräkningskurs för alla räkningar.

K3-regler

Annan valuta än företagets redovisningsvaluta benämns i punkt 30.2 utländsk valuta. Monetära poster i utländsk valuta ska enligt punkt 30.3 räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i utländsk valuta ska enligt punkt 30.4 räknas om till valutakursen den dag då det verkliga värdet fastställdes. Andra icke-monetära poster räknas inte om.

Monetära poster är enligt punkt 30.5 kassamedel samt tillgångar och skulder som kommer att inflyta respektive utbetalas med fastställda eller fastställbara belopp.

K2-regler

Ett företag som har euro som redovisningsvaluta ska enligt punkt 2.10 vid omräkning av gränsvärden i punkterna 2.4 (den så kallade 5 000 kr-regeln), 11.20 och 11.26 (undantag från nedskrivning av finansiell anläggningstillgång), 16.6 och 16.20 (undantag från redovisa åtaganden som avsättning) samt 19.8 och 19.21 (undantag från nedskrivning av andelar i koncernföretag och gemensamt styrt företag) använda den av Europeiska centralbanken fastställda växelkursen vid räkenskapsårets utgång.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...