Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Reell anskaffning

Begreppet används vid fusioner som inte avser fusion av helägt dotterbolag eller nedströmsfusion. Begreppet innebär en transaktion som leder till att ett bolag efter fusionen direkt eller indirekt äger tillgångar eller har skulder som det inte direkt eller indirekt ägde eller hade före fusionen. En fusion som enbart är en koncernintern omstrukturering innefattar inte en reell anskaffning.

Se även

Fusion