Om reklam-/marknadsföringsbidraget anses utgöra en rabatt på tidigare försäljning ska bidraget bokföras som en nedsättning av tidigare försäljning hos leverantören.

För att reklam-/marknadsföringsbidraget ska ses som en ersättning för en tjänst ska återförsäljaren tillhandahålla en tjänst och leverantören betala för den. Dessutom ska det finnas ett direkt samband mellan återförsäljarens åtagande och den ersättning som leverantören betalar. Ersättningen ska kunna uttryckas i pengar. Om reklambidraget är kopplat till varuinköp ingår de i anskaffningsvärdet för lagertillgångarna hos köparen.

Löpande bokföring

Erhållna reklambidrag krediteras konto 3996 Erhållna reklambidrag eller ett konto i kontogrupp 14 Varulager (BAS 2024). Lämnade reklambidrag debiteras kontogrupp 59 Reklam och PR.

Bokslut

Erhållet respektive lämnat reklambidrag erhålls/lämnas normalt i efterskott och ska i bokslutet periodiseras till det räkenskapsår som avses om beloppet är väsentligt. Per balansdagen upplupna intäkter avseende reklambidrag redovisas i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (en fordran). De upplupna intäkterna krediteras konto 3996 Erhållna reklambidrag och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Per balansdagen upplupna kostnader avseende reklambidrag redovisas i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (skuld). De upplupna kostnaderna debiteras vanligtvis kontogrupp 59 Reklam och PR och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.