Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Renhållning och städning

Löpande bokföring

Företagets utgifter för städning, fönsterputsning och annan lokalvård inklusive utgifter för städmaterial redovisas som lokalkostnader om städningen avser hyrda lokaler och som fastighetskostnader om den avser företagets egen fastighet. Ersättning för renhållning och städning utförd av anställd personal redovisas som löner. Inköp av dammsugare, städvagnar etc. redovisas antingen som förbrukningsinventarier (inklusive korttidsinventarier och inventarier av mindre värde) eller som inventarier ( maskiner och inventarier - inköp) beroende på belopp och nyttjandeperiod.

Företagets utgifter för städning, fönsterputsning och annan lokalvård inklusive utgifter för städmaterial (dammsugare, dammtrasor, våtdukar, borstar, rengöringsmedel, fönsterputsmedel, handdukar etc.) konteras beroende på om städningen avser hyrda lokaler (kontogrupp 50) eller företagets egen fastighet (kontogrupp 51). Ersättning för städning utförd av anställd personal redovisas som löner.

Bokslut

Per balansdagen upplupna kostnader avseende renhållning och städning redovisas som en upplupen kostnad (skuld). De upplupna kostnaderna debiteras aktuellt konto, t.ex. konto 5060 Städning och renhållning och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet periodiseras normalt inte upplupna kostnader.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%