Löpande bokföring

Företagets utgifter för städning, fönsterputsning och annan lokalvård inklusive utgifter för städmaterial redovisas som lokalkostnader (kontogrupp 50) om städningen avser hyrda lokaler och som fastighetskostnader (kontogrupp 51) om den avser företagets egen fastighet. Ersättning för renhållning och städning utförd av anställd personal redovisas som löner. Inköp av dammsugare, städvagnar etc. redovisas antingen som förbrukningsinventarier (inklusive korttidsinventarier och inventarier av mindre värde) eller som inventarier (maskiner och inventarier, inköp) beroende på belopp och nyttjandeperiod.

Bokslut

Per balansdagen upplupna kostnader avseende renhållning och städning redovisas som en upplupen kostnad (skuld). De upplupna kostnaderna debiteras aktuellt konto, t.ex. konto 5060 Städning och renhållning och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring. I det förenklade årsbokslutet periodiseras normalt inte upplupna kostnader.