Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Reparation och underhåll

Företagets utgifter för reparation och underhåll av inventarier (arbetsmaskiner, verktyg, datorer, tvätt av arbetskläder etc.) och reparation av lokaler och fastighet redovisas i olika kontogrupper (beroende vad som reparerats/underhållits).

Löpande bokföring

Erlagda utgifter för reparation och underhåll debiteras något av kontona i kontogrupp 50, 51, 55 eller 56 beroende på vad reparationen/underhållet gäller.

Bokslut

Utgifter för reparation kostnadsförs alltid.

Per balansdagen upplupna kostnader avseende reparation och underhåll redovisas, om väsentligt, som en upplupen kostnad (skuld). De upplupna kostnaderna debiteras aktuellt konto, t.ex. konto 5070 Reparation och underhåll av lokaler och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet periodiseras normalt inte upplupna kostnader.

K3-regler

Vid prövning av om ett underhåll är balansgillt måste företaget först kontrollera om det är ett utbyte av en komponent. Om ja, utrangeras den gamla komponenten eller delkomponenten och den nya balanseras (punkt 17.5). Om inte ska en prövning göras enligt punkt 2.18 för att pröva om utgiften uppfyller tillgångsdefinitionen (punkt 17.5 A).

K2-regler

Utgift för reparation ska enligt punkt 7.10 kostnadsföras när reparationen utförs.

K2 innehåller en begränsningsregel som innebär att om utgifter för reparation och underhåll kostnadsförs skattemässigt så ska de även kostnadsföras i redovisningen (punkt 10.18).

Enligt K2 skrivs tillgångar av som en enhet vilket innebär att utbyten av delar i en byggnad, såsom byte av fasad, utgör underhåll som ska kostnadsföras eftersom den gamla fasaden fortfarande skrivs av (punkt 10.18).

Underhåll av övriga immateriella och materiella anläggningstillgångar ska läggas till det redovisade värdet om tillgångens funktion eller prestanda tydligt förbättras i förhållande till vad som gällde vid anskaffningstidpunkten eller den senare punkt då tillgångens prestanda tydligt förbättrades (punkt 10.19).

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

K ÅB innehåller en begränsningsregel som innebär att om utgifter för reparation och underhåll kostnadsförs skattemässigt så ska de även kostnadsföras i redovisningen (punkt 9.18).

Enligt K ÅB skrivs tillgångar av som en enhet vilket innebär att utbyten av delar i en byggnad, såsom byte av fasad, utgör underhåll som ska kostnadsföras eftersom den gamla fasaden fortfarande skrivs av (se kommentartext till punkt 9.18).

Underhåll av övriga immateriella och materiella anläggningstillgångar ska läggas till det redovisade värdet om tillgångens funktion eller prestanda tydligt förbättras i förhållande till vad som gällde vid anskaffningstidpunkten eller den senare punkt då tillgångens prestanda tydligt förbättrades (punkt 9.19).

Se uppslagsorden Reparation och underhåll i Rätt Skatt och Reparation i Rätt Moms.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...