Löpande bokföring

Inköp av reservdelar och maskintillbehör som ska användas i samband med reparation av maskiner, inventarier, lokaler eller fastigheter kostnadsförs normalt i kontogrupp 55 Reparation och underhåll (BAS 2024). Däremot ska utgifter för inköp av ett lager av reservdelar för en maskinanläggning aktiveras som en materiell anläggningstillgång och anskaffningsvärdet skrivas av. Reservdelar av oväsentligt värde får dock omkostnadsföras direkt vid anskaffningen - som kostnader för reparation och underhåll. Vid aktivering bokförs reservdelsinköpet som inventarier och planenlig avskrivning görs utifrån reservdelens nyttjandeperiod.