Vid bolagsstämman fattas beslut om hur fritt eget kapital/ansamlad förlust ska disponeras. Avsättning till reservfond i aktiebolag är sedan ett antal år tillbaka frivillig. Reservfonden utgör dock fortfarande bundet eget kapital och får därför inte användas till utdelning till aktieägarna. Minskning av reservfonden får enligt 20 kap. 35 § ABL göras för täckning av förlust om det inte finns fritt eget kapital som kan täcka förlusten, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission eller för återbetalning till aktieägarna.

Löpande bokföring

Beslutad avsättning till reservfond krediteras konto 2086 Reservfond och debiteras konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år. Verifikationen utgörs normalt av en kopia av eller hänvisning till det stämmoprotokoll där styrelsens förslag till vinstdisposition och stämmans beslut framgår.

Bokslut

I balansräkning för juridisk person redovisas reservfonden under Bundet eget kapital. I koncernredovisning enligt K3 och IFRS kan fonden särredovisas eller ingå i i posten Annat eget kapital inklusive årets resultat (K3) eller motvarande enligt IFRS eftersom ingen uppdelning görs mellan bundet och fritt eget kapital.

Reservfonden ingår enligt 3 kap. 10 a § ÅRL i bolagets bundna eget kapital.

Minskning av reservfonden får enligt 20 kap. 35 § ABL endast göras för

1. täckning av förlust om det inte finns fritt eget kapital som kan täcka förlusten2. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission av aktier, och3. återbetalning till aktieägarna eller annat ändamål om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till detta.

Verifikationen utgörs normalt av en kopia av eller hänvisning till det stämmoprotokoll där styrelsens förslag till vinstdisposition och stämmans beslut framgår.

K2-regler

Enligt punkt 4.12 redovisas reservfonden som en egen post under bundet eget kapital.Se även uppslagsordet Reservfond i Rätt Bolagsrätt.