Resevaluta i utländska sedlar och mynt räknas till företagets kontanter om de inte klassificerats som reseförskott till anställda.

De reseförskott som betalats ut bokförs normalt som förskott till eller fordran på den anställde. Efter hemkomsten bokförs de inköp som gjorts under resan. För varje kvitto bokförs betalning med resevalutan som en kontantbetalning, men omräknad till den kurs som anges på växlingskvittot. Om återköp av oanvänd resevaluta görs till annan kurs bokförs differensen som valutakursförlust/-vinst. Kvarvarande resevaluta kan om lämpligt omräknas till balansdagens kurs - det handlar ju här oftast om försumbara belopp.