Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av uppställningsformerna i bilaga 2 och bilaga 3 till ÅRL (dvs. kostnadsslags- eller funktionsindelad resultaträkning) och med de kompletteringar och avvikelser som följer av K3 enligt nedan:

Ett företag får enligt punkt 5.2 lägga till underrubriker och delresultat i resultaträkningen.

Om det behövs med hänsyn till verksamhetens särskilda inriktning och för att informationen ska vara användbar, ska företaget enligt punkt 5.3

  1. lägga till poster,

  2. göra en ytterligare uppdelning i delposter, eller

  3. slå samman poster.

Enligt punkt 9.6 ska i minoritetsintressen i koncernredovisningen redovisas separat inom eget kapital. I resultaträkningen redovisas minoritetsintressen i direkt anslutning till posten Årets resultat.