Företag som utgör mindre företag får enligt 3 kap. 11 § ÅRL upprätta en resultaträkning i förkortad form.

K2-regler

Ett exempel på en resultaträkning i förkortad form återfinns i punkt 4.5:

Bruttoresultat

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

Lämnade koncernbidrag

Förändring av periodiseringsfonder

Förändring av överavskrivning

Övriga bokslutsdispositioner

Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatter

Skatt på årets resultat

Övriga skatter

Årets resultat