K3-regler

I RedR 1 punkt 4.7 återfinns följande funktionsindelade resultaträkning:

Nettoomsättning

Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster:

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

Räntekostnader och liknande resultatposter (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat (inkomstskatt, aktuell och uppskjuten)

Övriga skatter

Årets resultat