K3-regler

I RedR 1 punkt 4.7 återfinns följande funktionsindelade resultaträkning:

Nettoomsättning

Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster:

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

Räntekostnader och liknande resultatposter (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat (inkomstskatt, aktuell och uppskjuten)

Övriga skatter

Årets resultat

I RedR 1 punkt 4.3 förklarar FAR att resultaträkningen har ställts upp med syftet att det resultat före skatt som är hänförligt till en viss tillgångstyp ska kunna avläsas i en resultaträkningspost, vars komponenter sedan specificeras i not. Rörelseresultatet som ju avser resultat hänförligt till rörelsens nettotillgångsmassa (i princip kundfordringar plus varulager plus materiella och immateriella anläggningstillgångar minus leverantörsskulder) är dock så centralt att dess delkomponenter i stor utsträckning redovisas öppet i resultaträkningen direkt efter varandra.

De olika tillgångstyperna som resultaträkningens struktur bygger enligt RedR 1 punkt 4.4 på är i tur och ordning: Rörelsens nettotillgångar (se punkt 4.3 ovan), Andelar i koncernföretag, Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag, Övriga företag som det finns ett ägarintresse i, Övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar samt Övriga tillgångsposter. På grund av denna indelning har posten Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar i ÅRL:s schema placerats som notinformation, då postens olika delkomponenter fördelats ut på flera andra resultaträkningsposter under rubriken Resultat från finansiella investeringar. FAR:s uppställning kan innebära att kvittning av intäkter och kostnader ibland förekommer varför upplysning i så fall ska lämnas i not (se 5 kap. 5 § ÅRL).