K1-regler

Enskilda näringsidkare som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning får upprätta förenklat årsbokslut om den årliga nettoomsättningen i företaget uppgår till högst 3 mkr. Resultaträkningen ser enligt Bilaga 2 ut enligt följande:

Intäkter

R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter

R2 Momsfria intäkter

R3 Bil- och bostadsförmån m.m.

R4 Ränteintäkter m.m.

Kostnader

R5 Varor, material och tjänster

R6 Övriga externa kostnader

R7 Anställd personal

R8 Räntekostnader m.m.

Avskrivningar

R9 Av- och nedskrivningar av byggnader och markanläggningar

R10 Av- och nedskrivningar av maskiner och inventarier och immateriella tillgångar

Årets resultat

R11 Bokfört resultat

U1 Periodiseringsfonder

U2 Expansionsfond

U3 Ersättningsfond

U4 Insatsemission, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog o.dyl.