K3-regler

I RedR 1 punkt 4.9 återfinns följande kostnadsslagsindelade resultaträkning:

Nettoomsättning

Förändring av lager av färdiga varor och av varor under tillverkning, inkl. pågående arbeten för annans räkning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader:

Råvaror och förnödenheter

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster:

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

Räntekostnader och liknande resultatposter (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat (inkomstskatt, aktuell och uppskjuten)

Övriga skatter

Årets resultat