Följande kostnadsslagindelade resultaträkning återfinns i Bilaga 2 till ÅRL:

RESULTATRÄKNING

1.

Nettoomsättning

2.

Förändring av varulager

3.

Aktiverat arbete för egen räkning

4.

Övriga rörelseintäkter

5.

Råvaror och förnödenheter

6.

Övriga externa kostnader

7.

Personalkostnader

8.

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

9.

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

10.

Övriga rörelsekostnader

11.

Intäkter från andelar i koncernföretag

12.

Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

13.

Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

14.

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

15.

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

16.

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

17.

Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)

18.

Bokslutsdispositioner

19.

Skatt på årets resultat

20.

Övriga skatter

21.

Årets resultat

BAS 2024 följer K2 och innebär en indelning i kontoslag varför den följer den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. I ÅRL finns även en funktionsindelad resultaträkning som är tillåten för företag som tillämpar K3 och IFRS.