K2-regler

Enligt K2 ska en resultaträkning vara kostnadsslagsindelad och följa den uppställningsform som anges i punkt 4.4. Företag som utgör mindre företag får upprätta en resultaträkning i förkortad form enligt punkt 4.5.

Enligt punkt 4.3 ska ett företag i resultaträkningen ange räkenskapsårets samt föregående räkenskapsårs början och slut. Poster som påverkar resultatet negativt ska anges med minustecken.

Resultaträkningen ska enligt punkt 4.4 upprättas med följande rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader.

Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

Lämnade koncernbidrag

Förändring av periodiseringsfonder

Förändring av överavskrivningar

Övriga bokslutsdispositioner

Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatter

Skatt på årets resultat

Övriga skatter

Årets resultat

Balansräkning, K2

Mindre företag

Resultaträkning, förkortad form