Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Revision

Numera är revision av kvalificerad revisor, dvs. auktoriserad eller godkänd revisor, frivilligt för små privata aktiebolag. Ett aktiebolag som har fler än 3 anställda, mer än 1,5 mkr i balansomslutning och mer än 3 mkr i nettoomsättning måste även i fortsättningen ha revisor om det uppfyller mer än ett av dessa villkor och det ska vara samma villkor som är uppfyllda. Eftersom de angivna värdena ska ha uppfyllts två år i rad innebär det att nybildade aktiebolag inte behöver ha någon revisor förrän tidigast efter två år. Gränsvärdena gäller även för handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare och för en utländsk filial. Ett moderbolag i koncern är revisionspliktigt även om det inte uppfyller gränsvärdet om koncernen som helhet uppfyller gränsvärdet. Revisionsplikten kvarstår för alla publika aktiebolag, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, finansiella företag och stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning.

Ett aktiebolag som uppfyller kriterierna för slopad revisionsskyldighet och vill välja bort revisorn måste ta beslutet på en bolagsstämma, i så fall ska bolagsordningen ändras och revisorn entledigas. Både ändringen av bolagsordningen och entledigandet av revisorn ska anmälas till Bolagsverket.

En ekonomisk förening som är större enligt nedan ska ha en kvalificerad revisor. Övriga associationsformer som är större enligt ÅRL ska ha en kvalificerad revisor. Kraven är:

Minst två av följande gränsvärden ska vara uppfyllt, minst två år i sträck, för att företaget ska vara skyldigt att upprätta årsredovisning:

  • 50 anställda,

  • 40 mkr i balansomslutning, och

  • 80 mkr i nettoomsättning.

Dessa företag anses enligt ändringar i ÅRL utgöra större företag som måste upprätta årsredovisning. Övriga företag anses utgöra mindre företag som bara behöver upprätta årsbokslut. Vissa företag, t.ex. aktiebolag, ekonomiska föreningar och finansiella företag är dock alltid skyldiga att upprätta årsredovisning - oberoende av ovanstående gränsvärden.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, handelsbolag och ideella föreningar ska ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor om de vart och ett av de två senaste åren uppfyller mer än ett av ovanstående värden (50/40/80).

Samtidigt med den slopade revisionsplikten för aktiebolag sänktes även den fasta mandattiden för revisorer i aktiebolag från fyra till ett år - men det ska vara möjligt att i bolagsordningen föreskriva längre mandattid, dock längst till fyra år.

Företagen måste i sin inkomstdeklaration lämna uppgift om en revisor eller redovisningskonsult biträtt vid upprättande av årsbokslutet/årsredovisningen. Uppgift ska även lämnas om huruvida årsredovisningen varit föremål för revision.

Revisionslagen (1999:1079), RL, reglerar idag revisorns skyldigheter. Revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara ”så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. God revisionssed kan ses som revisorernas motsvarighet till god redovisningssed för de bokföringsskyldiga. En revisor ansvarar straffrättsligt för sina uttalanden i revisionsberättelsen. Om en revisor i revisionsberättelsen t.ex. felaktigt påstår att revisionen utförts enligt god revisionssed riskerar revisorn ansvar för osant intygande. Om företaget är moderföretag, ska revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden.

En revisionsberättelse utan anmärkningar brukar kallas för en ren revisionsberättelse, i motsats till en oren revisionsberättelse som även är en signal till intressenterna om att allt inte står rätt till i företaget. Någon revisionsberättelse behöver naturligtvis inte bifogas årsredovisningen till Bolagsverket om företaget (enligt reglerna om slopad revisionsplikt) valt att inte ha någon revisor.

En årsredovisning måste, oavsett om aktiebolaget har revisor eller inte, skickas in till Bolagsverket inom 7 månader från räkenskapsårets utgång.

Revisorsinspektionen är myndigheten för revisorsfrågor. Inspektionen har två huvudsakliga uppgifter, den ser till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivet och utövar tillsyn över dessa revisorer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...