Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Revisionskostnader

Utgifter för revisorns arvode och revision redovisas inom kontogruppen för förvaltningskostnader. Det är idag vanligt att yrkesverksamma revisorer och revisionsbyråer utför viss konsultverksamhet i redovisnings- och skattefrågor vid sidan om själva revisionsverksamheten. Samme revisor får dock inte sköta ett företags bokföring och sedan utföra revisionen. Numera kopplas kravet på kvalificerad revisor till gränsvärdena för större företag respektive mindre företag.

Löpande bokföring

Utgifter för revision kan debiteras konto 6420 Ersättningar till revisor, alternativt delas upp på underkontona 6421 Revision och konto 6422 Rådgivning. Utgifter avseende bokförings- och bokslutsarbete debiteras däremot konto 6530 Redovisningstjänster och rena konsultuppdrag kan debiteras konto 6550 Konsultarvoden, bokföringskostnader. Fakturerade kostnader, t.ex. för avgifter till Bolagsverket, kopiering, databehandling etc, debiteras det utgiftskonto det gäller, fakturerade kostnader (jfr utlägg). Det är vanligt att revisorn/revisionsbyrån skickar en à contofaktura inför revisionsarbetet, à contofaktura.

Bokslut

Även om en del av revisionsarbetet sker löpande under året, sker merparten av arbetet efter balansdagen. Enligt K2 punkt 7.10 ska revisionsarvoden kostnadsföras det räkenskapsår revisionen avser. I bokslutet behöver därför beräknade revisionskostnader avseende bokslutsåret redovisas som en upplupen kostnad (skuld). Konto 6420 Ersättningar till revisor, alternativt något av underkontona 6421-6424, debiteras och konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter krediteras. Beräknad kostnad för revisionsarbetet kan i stället för på konto 2990 krediteras på konto 2992 Beräknat arvode för revision. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Upplysningar

Större företag bör redan vid fakturering och bokföring skilja mellan revisionsarvoden och övriga arvoden för att uppfylla kravet i 5 kap. 48 § ÅRL. Enligt FAR RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, ska revisionsbyråns namn anges i noten om det är flera revisorer från olika revisionsbyråer. Om bolaget bara har en revisor/revisionsbyrå och namnet redan framgår av revisionsberättelsen räcker det med att i noten ange beloppen för revision respektive övriga arvoden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...