Rörelseförvärv är enligt K3 punkt 19.2 en transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare får det bestämmande inflytandet över en eller flera verksamheter/rörelser (de förvärvade enheterna).

Se även

Rörelse