Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Royalty och licenser

 

Ersättning i form av royalty eller licenser brukar utgå till företag som upplåter eller överlåter t.ex.

  • rätt till patent

  • nyttjanderätt till konstruktion eller uppfinning

  • rätt till mönster/design

  • varumärkesrätt

  • gruvrätt

  • rätt som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

  • rätt till fotografisk bild

  • rätt att utnyttja sådana IT-system eller dataprogram som inte är skyddade genom lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

När det gäller förvärvade licenser gäller samma bokförings- och bokslutsregler som för varumärken, patent och andra liknande immateriell tillgång.

Mer information om royalty och licenser kan hämtas på PRVs webbplats www.prv.se och på SKVs webbplats www.skatteverket.se.

Löpande bokföring

Om inkomsterna utgör företagets huvudsakliga verksamhet redovisas dessa bland företagets huvudintäkter, i annat fall som en övrig rörelseintäkt. Även för företag som betalar ut royalties eller licensavgifter beror redovisningen på verksamhetens art. Är mottagaren anställd i företaget, bokförs ersättningen som löner och ersättningar. Licensavgifter till Datainspektionen för personregister redovisas däremot som tillstånds- och tillsynsavgifter.

Förskottsbetald licensavgift avseende programvaror och liknande kan normalt kostnadsföras direkt då det vanligen handlar om återkommande mindre belopp (ungefär som en prenumerationsavgift). Ett större belopp periodiseras däremot över licensperioden enligt samma principer som för första förhöjd leasingavgift eller aktiveras som immateriell anläggningstillgång på konto 1040 Licenser.

Författarroyalty anses intjänade först vid den tidpunkt då bokförlaget tillhandahåller underlaget för utbetalningen, varför periodisering normalt inte behöver göras i bokslutet.

Bokslut

Inkomster och utgifter avseende royalty och licenser kan förekomma både i form av förskottsbetalning och efterskottsbetalning och bör periodiseras i bokslutet om det inte handlar om mindre belopp.

Inkomst av royalty och licenser:

Inkomster i form av royalty/licensintäkter krediteras ett konto i exempelvis kontogrupp 30 om royalty är en intäkt från företagets primära aktiviteter. Intäkten hänförs då till posten Nettoomsättning i resultaträkningen. Om intäkten kommer från sekundära aktiviteter krediteras normalt konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties, alternativt underkontot 3922 Licensintäkter och royalties (BAS 2020). När kontogrupp 39 används hänförs intäkten till posten Övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.

Per balansdagen upplupna intäkter (ännu ej erhållna) krediteras tidigare använt intäktskonto och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I det förenklade årsbokslutet periodiseras normalt inte upplupna intäkter.

Per balansdagen förutbetalda (redan erhållna) intäkter debiteras sedvanligt konto för dessa intäkter och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Utgifter för royalty och licenser:

Utgifter för royalty/licensavgifter debiteras konto 6910 Licensavgifter och royalties (BAS 2020). För t.ex. bokförlag, konstruktionsföretag och bildbyråer bör ersättningen för upphovs- eller nyttjanderätten i stället debiteras ett konto i kontoklass 4.

Per balansdagen upplupna kostnader (ännu ej utbetalade) kostnader debiteras konto 6910 Licensavgifter och royalties och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. I det förenklade årsbokslutet behöver inte upplupna kostnader periodiseras.

Per balansdagen förutbetalda kostnader (redan utbetalade) krediteras konto 6910 och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Licenser som är balansgilla debiteras normalt konto 1040 Licenser. Avskrivning görs över den bedömda nyttjandeperioden som enligt K2 alltid får uppgå till fem år.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 intäktsredovisar enligt punkt 23.28 royalty när kriterierna i punkt 2.18 är uppfyllda och ska periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

K2-regler

Enligt K2 intäktsredovisas inkomster från royalty enligt punkt 6.26. Intäkter från royalty som baseras på mängden av försäljning eller användning intäktsredovisas löpande i takt med försäljning eller användning om företaget har, eller kan få, tillgång till de uppgifter som krävs i form av försäljningsstatistik över användandet etc. Royalty som är fast och oberoende av försäljning eller användning intäktsredovisas linjärt över avtalets löptid.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning ska tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt K ÅB intäktsredovisas inkomster från royalty enligt punkt 5.26. Intäkter från royalty som baseras på mängden av försäljning eller användning intäktsredovisas löpande i takt med försäljning eller användning om företaget har, eller kan få, tillgång till de uppgifter som krävs i form av försäljningsstatistik över användandet etc. Royalty som är fast och oberoende av försäljning eller användning intäktsredovisas linjärt över avtalets löptid.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%