Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Säkringsredovisning

 

Om ett företag inte vill ta en risk i en post, det kan vara ett lån, en fordran eller framtida kassaflöden kan ett företag säkra denna risk genom ett derivatinstrument, exempelvis en valutatermin eller en ränteswap. Säkringsredovisning innebär att ett företag inte redovisar effekten på den säkrade posten i resultaträkningen under räkenskapsåret. Exempelvis kan ett företag för att säkra en valutakurs förvärva en valutatermin. Avtalet i valutaterminer innebär normalt att företaget ska köpa eller sälja en viss mängd valuta till en i förväg fastställd kurs (terminskurs).

K3-regler

Företag som tillämpar K3 kan välja post för post om de vill redovisa en post som säkrad eller inte. Säkringsredovisning är inte en obligatorisk utan frivillig princip. K3 ställer krav på att säkringsförhållandet ska vara effektivt för att säkringsredovisning ska få tillämpas. Beroende på om företaget valt att redovisa i enlighet med kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet eller kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap 14 a-14 e §§ ÅRL i K3 är reglerna för säkringsredovisning något olika, se punkterna 11.38-11.60 och 12.47-12.72.

K2-regler

Företag som tillämpar K2 har bara en möjlighet till säkringsredovisning och detta är säkring av en fordran eller skuld i utländsk valuta. Om ett företag har köpt en valutatermin ska fordran eller skulden tas upp till den säkrade kursen (dvs en tvingande regel), se punkterna 11.8, 13.5 och 17.8. Annan säkringsredovisning är inte tillåten i K2.

K4-regler

Bestämmelser om säkringsredovisning återfinns i IFRS 9 kapitel 6.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%