Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Sale-and-leasebacktransaktion

K3-regler

En sale-and-leasebacktransaktion utgörs enligt K3 kapitel 20 av en försäljning av en tillgång och en efterföljande leasing av samma tillgång. Hur en vinst vid en sådan avyttring beräknas beror på om det efterföljande leasingavtalet är finansiellt eller operationellt. Se punkterna 20.26-28.