Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Samfällighetsförening

Enligt K2 punkt 1.2 är en samfällighetsförening som omfattas av K2 följande olika typer av föreningar:

 • samfällighetsförening enlig 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (här benämnd SamfL),

 • viltvårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden,

 • fiskevårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden,

 • häradsallmänning enligt lagen (1952:166) om häradsallmänningar,

 • allmänningsskog enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, och liknande sammanslutningar.

Enligt 1 § SamfL anses samfällighet vara samfällighet enligt fastighetsbildningslagen, annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken, servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt, samhällighet enligt anläggningslagen (1973:1149) samt samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

En samfällighetsförening är enligt 17 § SamfL en bildad sammanslutning som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlemmar utgörs av delägarna i samfälligheten. Föreningens ändamål är enligt 18 § att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Föreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose.

Föreningen ska enligt 19 § SamfL i sin förvaltning tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa men varje medlems enskilda intresse ska beaktas i skälig omfattning. Om föreningen förvaltar en gemensamhetsanläggning ska den i vissa fall sätta av medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen.

En medlem i en samfällighetsförening ska följa de regler som kan finnas i stadgarna för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten (se 19 a § SamfL).

En samfällighet förvaltas enligt 4 § SamfL antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning). Bestämmelser om delägarförvaltning återfinns i 6-16 §§ SamfL. Bestämmelser om föreningsförvaltning återfinns i 55-60 §§ SamfL.

En samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna genom att de antar stadgar och utser en styrelse, se 20 § SamfL. För mer information om bildandet, se 20-24 §§ SamfL.

En samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten på ansökan av föreningens styrelse. Innan samfällighetsföreningen är registrerad kan den inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. För mer information om registrering, se 25-27 §§ SamfL.

En samfällighetsförenings stadgar ska alltid innehålla följande (se 28 § SamfL):

 1. Föreningens företagsnamn

 2. Den samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltning

 3. Den ort där styrelsen ska ha sitt säte

 4. Hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutsförhet

 5. Hur revision av styrelsens förvaltning ska ske

 6. Föreningens räkenskapsperiod

 7. Grunder för fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggning

 8. Hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas

 9. Hur kallelse till föreningsstämma ska ske och hur andra meddelanden till medlemmarna ska komma till deras kännedom samt den tid före ett sammanträde då kallelseåtgärd ska vidtas.

En samfällighetsförenings företagsnamn ska innehålla ordet samfällighetsförening och ska skilja sig tydligt från andra registrerade ännu bestående samfällighetsföreningar i samma län (29 § SamfL).

Styrelsen i en samfällighetsförening ska bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Om inte annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut får styrelsen utse firmatecknare. Ett sådant bemyndigande kan när som helst återkallas. För mer information om styrelsen, se 30-39 §§ SamfL.

En samfällighetsförening har rätt att uttaxera bidrag från sina medlemmar om inte föreningens behov av pengar kan täckas på annat sätt, se 40-46 §§ SamfL.

Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman, se 47-50 §§ SamfL.

En samfällighetsförening ska upplösas när den eller de samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör eller om medlemmarna är eniga om att upplösning ska ske och länsstyrelsen medger detta. För mer information om upplösning, se 61-65 §§ SamfL.

Löpande bokföring

En samfällighetsförening är enligt 2 kap. 2 § BFL bokföringsskyldig om tillgångarnas värde enligt 2 kap. 4 § BFL överstiger 1,5 mkr, om föreningen bedriver näringsverksamhet eller om föreningen är moderföretag i en koncern.

Bokslut

Om föreningen är ett större företag enligt BFL ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning. Övriga föreningar kan avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller förenklat årsbokslut.

K2-regler

I en samfällighetsförening får enligt punkt 3.14 benämningen av rubriker och summeringsrader i uppställningsformerna anpassas om det bättre beskriver innehållet. Detta innebär bl.a. att rubriken Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. i resultaträkningen kan benämnas Föreningens intäkter och rubriken Rörelsekostnader kan benämnas Föreningens kostnader. Respektive summeringsrad kan anpassas på motsvarande sätt. Årets resultat kan benämnas Årets överskott eller Årets underskott. I balansräkningen bör enligt K2 tillgångar och skulder normalt kunna tas upp under allmänt vedertagna rubriker utan anpassning.

I förvaltningsberättelsen ska föreningens säte, verksamhet, byte av företagsnamn och övriga förhållanden som särskilt berör föreningen anges under rubriken Allmänt om verksamheten. Dessutom ska väsentliga händelser under räkenskapsåret och flerårsöversikten finnas med, se punkt 4.34. I flerårsöversikten används begreppet Huvudintäkter i stället för Nettoomsättning för att beteckna föreningens huvudintäkter, se punkt 5.18.

I resultaträkningen får tillägg göras för posterna Uttaxerade bidrag och Övriga bidrag enligt punkt 4.35.

Eget kapital ska enligt punkt 4.36 bestå av posterna Eget kapital vid räkenskapsårets början, Utdelning, Årets resultat och Eget kapital vid räkenskapsårets slut. I eget kapital ingår underhålls- och förnyelsefond. Här gäller speciella regler för häradsallmänningar.

Enligt punkt 6.42 intäktsredovisas uttaxerade bidrag fördelat över den period som bidraget avser. Andra bidrag än uttaxerade bidrag intäktsredovisas enligt punkt 6.43 i posten Övriga bidrag.

Utdelning kan förekomma i häradsallmänningar och allmänningsskogar enligt kommentaren till punkt 15.24. Utdelningen minskar eget kapital när behörigt organ har fatta beslut om att utdelning ska lämnas.