Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Samfällighetsförening

Enligt K2 punkt 1.2 är en samfällighetsförening som omfattas av K2 följande olika typer av föreningar:

 • samfällighetsförening enlig 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (här benämnd SamfL),

 • viltvårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden,

 • fiskevårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden,

 • häradsallmänning enligt lagen (1952:166) om häradsallmänningar,

 • allmänningsskog enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, och liknande sammanslutningar.

Enligt 1 § SamfL anses samfällighet vara samfällighet enligt fastighetsbildningslagen, annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken, servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt, samhällighet enligt anläggningslagen (1973:1149) samt samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

En samfällighetsförening är enligt 17 § SamfL en bildad sammanslutning som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlemmar utgörs av delägarna i samfälligheten. Föreningens ändamål är enligt 18 § att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Föreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose.

Föreningen ska enligt 19 § SamfL i sin förvaltning tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa men varje medlems enskilda intresse ska beaktas i skälig omfattning. Om föreningen förvaltar en gemensamhetsanläggning ska den i vissa fall sätta av medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen.

En medlem i en samfällighetsförening ska följa de regler som kan finnas i stadgarna för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten (se 19 a § SamfL).

En samfällighet förvaltas enligt 4 § SamfL antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning). Bestämmelser om delägarförvaltning återfinns i 6-16 §§ SamfL. Bestämmelser om föreningsförvaltning återfinns i 55-60 §§ SamfL.

En samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna genom att de antar stadgar och utser en styrelse, se 20 § SamfL. För mer information om bildandet, se 20-24 §§ SamfL.

En samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten på ansökan av föreningens styrelse. Innan samfällighetsföreningen är registrerad kan den inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. För mer information om registrering, se 25-27 §§ SamfL.

En samfällighetsförenings stadgar ska alltid innehålla följande (se 28 § SamfL):

 1. Föreningens företagsnamn

 2. Den samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltning

 3. Den ort där styrelsen ska ha sitt säte

 4. Hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutsförhet

 5. Hur revision av styrelsens förvaltning ska ske

 6. Föreningens räkenskapsperiod

 7. Grunder för fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggning

 8. Hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas

 9. Hur kallelse till föreningsstämma ska ske och hur andra meddelanden till medlemmarna ska komma till deras kännedom samt den tid före ett sammanträde då kallelseåtgärd ska vidtas.

En samfällighetsförenings företagsnamn ska innehålla ordet samfällighetsförening och ska skilja sig tydligt från andra registrerade ännu bestående samfällighetsföreningar i samma län (29 § SamfL).

Styrelsen i en samfällighetsförening ska bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Om inte annat följer av stadgarna eller av föreningsstämmobeslut får styrelsen utse firmatecknare. Ett sådant bemyndigande kan när som helst återkallas. För mer information om styrelsen, se 30-39 §§ SamfL.

En samfällighetsförening har rätt att uttaxera bidrag från sina medlemmar om inte föreningens behov av pengar kan täckas på annat sätt, se 40-46 §§ SamfL.

Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman, se 47-50 §§ SamfL.

En samfällighetsförening ska upplösas när den eller de samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör eller om medlemmarna är eniga om att upplösning ska ske och länsstyrelsen medger detta. För mer information om upplösning, se 61-65 §§ SamfL.

Löpande bokföring

En samfällighetsförening är enligt 2 kap. 2 § BFL bokföringsskyldig om tillgångarnas värde enligt 2 kap. 4 § BFL överstiger 1,5 mkr, om föreningen bedriver näringsverksamhet eller om föreningen är moderföretag i en koncern.

Bokslut

Om föreningen är ett större företag enligt BFL ska den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning. Övriga föreningar kan avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller förenklat årsbokslut.

K2-regler

I en samfällighetsförening får enligt punkt 3.14 benämningen av rubriker och summeringsrader i uppställningsformerna anpassas om det bättre beskriver innehållet. Detta innebär bl.a. att rubriken Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. i resultaträkningen kan benämnas Föreningens intäkter och rubriken Rörelsekostnader kan benämnas Föreningens kostnader. Respektive summeringsrad kan anpassas på motsvarande sätt. Årets resultat kan benämnas Årets överskott eller Årets underskott. I balansräkningen bör enligt K2 tillgångar och skulder normalt kunna tas upp under allmänt vedertagna rubriker utan anpassning.

I förvaltningsberättelsen ska föreningens säte, verksamhet, byte av företagsnamn och övriga förhållanden som särskilt berör föreningen anges under rubriken Allmänt om verksamheten. Dessutom ska väsentliga händelser under räkenskapsåret och flerårsöversikten finnas med, se punkt 4.34. I flerårsöversikten används begreppet Huvudintäkter i stället för Nettoomsättning för att beteckna föreningens huvudintäkter, se punkt 5.18.

I resultaträkningen får tillägg göras för posterna Uttaxerade bidrag och Övriga bidrag enligt punkt 4.35.

Eget kapital ska enligt punkt 4.36 bestå av posterna Eget kapital vid räkenskapsårets början, Utdelning, Årets resultat och Eget kapital vid räkenskapsårets slut. I eget kapital ingår underhålls- och förnyelsefond. Här gäller speciella regler för häradsallmänningar.

Enligt punkt 6.42 intäktsredovisas uttaxerade bidrag fördelat över den period som bidraget avser. Andra bidrag än uttaxerade bidrag intäktsredovisas enligt punkt 6.43 i posten Övriga bidrag.

Utdelning kan förekomma i häradsallmänningar och allmänningsskogar enligt kommentaren till punkt 15.24. Utdelningen minskar eget kapital när behörigt organ har fatta beslut om att utdelning ska lämnas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...