Löpande bokföring

Den särskilda löneskatten på pensionskostnader bokförs normalt inte löpande under året. Utgifter för särskild löneskatt på pensionskostnader kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt eller på konto 7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost/7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader.

K3-regler

Enligt RedR 1 klassificeras särskild löneskatt på pensioner normalt som övrig kortfristig skuld.

K2-regler

Premier på pensionsförsäkringar som på ett eller annat sätt är kopplat till ett intjänande ska enligt punkt 7.11 kostnadsföras det som år som intjänandet görs, dvs. på samma sätt som lönekostnaden. Övriga premier kostnadsförs när pensionspremien betalas (under förutsättning att den betalas i tid). Den särskilda löneskatten ska beräknas på under året kostnadsförda pensionskostnader se punkt 7.11 och kostnadsförs under samma år som pensionskostnaden.

Särskild löneskatt på pensionskostnader ingår i posten Skatteskulder se punkt 4.7.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Motsvarande regler som beskrivs som K2-regler ovan återfinns i punkterna 6.11 och 4.6.

Upplysningar

Större företag ska enligt 5 kap. 41 § ÅRL lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet av kostnader och förpliktelser som avser pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter, den verkställande direktören och motsvarande befattningshavare.

För beskrivning och beräkning, se uppslagsordet Särskild löneskatt i Rätt Skatt.