Uttalanden från Standards Interpretations Committee och en del av regelverket IFRS. Uttalanden görs numera av IFRS Interpretations Committee. Idag (december 2022) finns följande uttalanden i form av SIC:

SIC 7

Införande av euro

SIC 10

Statliga stöd - inget uttryckligt samband med företagets löpande verksamhet

SIC 25

Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus

SIC 29

Upplysningar om koncessioner för samhällsservice

SIC 32

Immateriella tillgångar - utgifter för webbplats

Se även

IFRIC