Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

SIC

Uttalanden från Standards Interpretations Committee och en del av regelverket IFRS. Uttalanden görs numera av IFRS Interpretations Committee. Idag (december 2021) finns följande uttalanden i form av SIC:

SIC 7

Införande av euro

SIC 10

Statliga stöd - inget uttryckligt samband med företagets löpande verksamhet

SIC 15

Förmåner i samband med teckning av operationella leasingavtal

SIC 25

Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus

SIC 27

Bedömning av den ekonomiska innebörden av transaktioner som innefattar ett leasingavtal

SIC 29

Upplysningar om koncessioner för samhällsservice

SIC 32

Immateriella tillgångar - utgifter för webbplats

Se även

IFRIC