Löpande bokföring

I BAS 2024 används konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter för skattekontot.

Juridiska personer bokför företagets skattekonto i näringsverksamheten till skillnad från enskilda näringsidkare.

Vid bokföringen följs kontoutdragen från skattekontot precis som från ett bankkonto. Poster som Skatteverket belastar skattekontot med krediteras konto 1630 den månad kontot belastas och poster som tillgodoförs skattekontot debiteras konto 1630 den månad kontot tillgodoförs. Inbetalning till skattekontot debiteras konto 1630. Det går inte att öronmärka inbetalningar för vissa ändamål. Utbetalning och återbetalning från skattekontot krediteras konto 1630.

Fram tills det är dags att upprätta skattedeklarationen bokförs de olika skatterna och avgifterna som ingår i skattekontosystemet på sina respektive konton, t.ex. för arbetsgivaravgifter, personalskatt och moms. Först när skattedeklarationen upprättas och skickas in till Skatteverket förs beloppen från de olika kontona över till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. När företaget får skattekontoutdraget bokförs kostnadsräntan, räntekostnader.

Exempel: Vid momsredovisningsperiodens slut överförs periodens momssaldon från ingående moms respektive utgående moms till konto 2650 Redovisningskonto för moms. För den som redovisar moms endast en gång om året avslutas de olika kontona för ingående och utgående moms på samma sätt mot konto 2650 Redovisningskonto för moms. I samband med skattedeklarationen överförs momsperiodens saldo från momsredovisningskontot till konto 1630.

Bokföring av inkomstskatt/bolagsskatt steg för steg:

  1. Beskattningsårets inbetalda F-skatter bokförs löpande: debet konto 2518 Betald F-skatt, alternativt konto 2510 Skatteskulder, och kredit ett bankkonto.

  2. Kompletteringsbetalning bokförs på samma konton som ovan det beskattningsår den är hänförlig till.

  3. När företagets slutskattebesked erhållits görs en avstämning mellan beräknad och slutlig skatt:

    • Först förs saldobalanserna från konto 2512 Beräknad inkomstskatt och 2518 Betald F-skatt till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. Konto 2512 och 2518 ska därefter ha 0 kr i saldobalans.

    • Om det finns en differens mellan slutlig skatt enligt slutskattebeskedet och bokförd skatteskuld på konto 2518 Betald F-skatt (t.ex. på grund av felaktigt beräknad skatt vid föregående års bokslut eller ändrad taxering) förs differensen till konto 8930 Restituerad skatt med konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter som motkonto.

    • Eventuell kostnadsränta debiteras konto 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter, motkontot är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter.

  4. Årets kostnad för inkomstskatt/bolagsskatt beräknas. Konto 8910 Skatt som belastar årets resultat debiteras och konto 2512 Beräknad inkomstskatt krediteras. Konto 8910 Skatt som belastar årets resultat innehåller årets skattekostnad. Konto 8930 Restituerad skatt innehåller korrigeringar avseende tidigare år.

Bokslut

Per balansdagen är normalt inte den sista periodens skattedeklaration upprättad. Eftersom konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter till sin karaktär är ett tillgångs-/fordringskonto bör ett negativt saldo (kreditsaldo) på konto 1630 föras över till ett skuldkonto - konto 1630 debiteras med skuldsaldot och konto 2850 Avräkning för skatter och avgifter krediteras med samma belopp. I det nya räkenskapsårets bokföring förs skulden på konto 2850 tillbaka till konto 1630.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska skattekontot inte bokföras i näringsverksamheten eftersom skattekontot även hanterar dennes privata skatter, i så fall som privata insättningar respektive privata uttag. Handelsbolag har normalt ett skattekonto för bolagets skatter och avgifter och delägarna har sina egna skattekonton.

Se uppslagsordet Skattekonto i Rätt Skatt och Rätt Lön.