Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Skattemässigt värde

K3-regler

Uppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden. Enligt punkt 29.14 är en temporär skillnad skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld.

 

Det skattemässiga värdet för en tillgång, skuld eller annat bestäms enligt gällande skatteregler, se punkt 29.15.

Upprättar ett företag separata inkomstdeklarationer för olika verksamheter bestäms skattemässiga värden enligt de skatteregler som gäller för respektive inkomstdeklaration (punkt 29.16).

En tillgångs skattemässiga värde är det belopp som kommer att bli avdragsgillt vid beräkningen av det skattepliktiga resultatet, fastställt med utgångspunkt i hur företaget per balansdagen avser att återvinna tillgången, se punkt 29.17. Är intäkterna från återvinningen inte skattepliktiga är tillgångens skattemässiga värde lika med dess redovisade värde.

En skulds skattemässiga värde är enligt punkt 29.18 det redovisade värdet minskat eller ökat med belopp som är avdragsgilla respektive skattepliktiga vid beräkningen av det skattepliktiga resultatet per balansdagen, om skulden då hade reglerats till sitt redovisade värde. Det skattemässiga värdet på en förutbetald intäkt är det redovisade värdet minskat med belopp som i framtiden inte kommer att bli skattepliktiga.