Enligt 1 kap. 2 § SL bildas en stiftelse genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom ska anses vara avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet.

En insamlingsstiftelse anses bildad enligt 11 kap. 1 § SL genom att en eller flera stiftare förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop av dem ska som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål och att någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.

En kollektivavtalsstiftelse anses bildad enligt 11 kap. 3 § SL genom att en arbetsgivarorganisation i kollektivavtal förordnar att pengar som arbetsgivare enligt kollektivavtal eller annat avtal tillskjuter som självständig förmögenhet ska främja ett bestämt och varaktigt ändamål och att någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.

Alla stiftelser ska enligt 1 kap. 6 § SL ha ett namn som innehåller ordet stiftelse. Bestämmelser om stiftelsens företagsnamn återfinns i 8 kap. SL. En stiftelse med egen förvaltning står enligt 9 kap. 1 § SL under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. En stiftelse med anknuten förvaltning står under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utföres eller om ett handelsbolag är förvaltare, där bolagets huvudkontor är inrättat.

Alla registrerade stiftelser måste betala en årlig registerhållningsavgift till Länsstyrelsen. Stiftelser som ska lämna sin årsredovisning till Länsstyrelsen ska betala en tillsynsavgift.