Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Telefon och telekommunikation

Kostnader för tele- och datakommunikation omfattar både de rörliga markeringarna för t.ex. telefon- och mobiltelefonsamtal men även inträdes-, abonnemangs- och nyttjandeavgifter för bl.a. telefonväxel, telefon, telefax, digitalbox, dataöverföringar, internetanslutning och allmänt datanät samt hyra av modem. Även flyttning av telefonledning och teleuttag kan bokföras som en kostnad för telefon och telekommunikation. Detsamma gäller företagets utgifter för telefonkort/kontantkort liksom smartphones, surfplattor och gps. Det förekommer att ett företag låter ett annat företag, s.k. telefonkonsult, ta hand om det egna företagets telefonväxel. Även dessa kostnader kan bokföras som en kostnad för telefon och telekommunikation.

Löpande bokföring

Utgifter för telefon och telekommunikation debiteras något av kontona i kontogrupp 62 Tele och post beroende på vad utgiften avser.

Bokslut

Teleräkningar faktureras företaget i efterskott vad beträffar de rörliga markeringarna för t.ex. telefon och telefax men i förskott vad beträffar t.ex. den fasta abonnemangsavgiften/kvartalsavgiften. Räkningar avseende anslutning till internet faktureras företaget i efterskott vad beträffar de rörliga s.k. trafikavgifterna men i förskott vad beträffar den fasta kvartalsavgiften. I samband med mobiltelefonabonnemang förekommer förskottsinbetalningar avseende månadsavgifter och speciella svarsservicefunktioner. Vid mindre belopp är inte periodisering nödvändig.

Vid periodisering ska den del av kvartals- eller månadsavgiften som avser perioden efter balansdagen i bokslutet redovisas som en förutbetald kostnad (fordran) om det handlar om större belopp. Den del av de fasta avgifterna som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras det tidigare använda kontot, t.ex. konto 6200 Tele och post (gruppkonto), och konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter debiteras (BAS 2021).

I det förenklade årsbokslutet behöver förutbetalda kostnader och upplupna kostnader periodiseras endast om de uppgår till mer än 5 000 kr. Den del av de rörliga avgifterna som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs redovisas som en interimsskuld om det handlar om större belopp. Det tidigare använda kontot debiteras, t.ex. konto 6200 Tele och post (gruppkonto), och konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter krediteras.

Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...