Uppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden. Enligt punkt 29.14 är en temporär skillnad skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång eller en skuld.

Uppskjuten skatt beräknas enligt K3 på denna temporära skillnad. Uppskjuten skatt får inte redovisas enligt K2.