Företagets utgifter för inköp av facklitteratur och prenumeration på tidningar (dags-, fack- och populärpress) samt utländska tidningar/tidskrifter är skattemässigt avdragsgilla om de är nödvändiga för verksamheten.

Löpande bokföring

Utgifter för inköp av tidningar, tidskrifter, facklitteratur och prenumerationsavgifter debiteras konto 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur.

Bokslut

Eftersom prenumerationsavgifter normalt betalas i förskott bör avgifterna, om de avser större belopp, periodiseras i bokslutet. Den del av prenumerationsavgiften som avser perioden efter balansdagen redovisas som en interimsfordran. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras konto 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.